zonnepark boxmeer

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Zonnepark Boxmeer

Lokale grondeigenaren en renewable factory hebben het initiatief genomen voor het creëren van Zonnepark Boxmeer. De grond bestaat uit twee velden langs de A73 ten noorden van Overloon en ten westen van Vierlingsbeek. Het plangebied ligt in zijn geheel in een voorkeursgebied zoals aangeduid in het gemeentelijk beleids- en afwegingskader. De ligging van het gebied langs de snelweg maakt het uitermate geschikt als locatie voor zonnevelden, omdat hier een bundeling van infrastructuren ontstaat.

zonnestroom voor 18.000 huishoudens

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Wat

Zonnepark Boxmeer bestaat uit twee velden langs de A73 ten noorden van Overloon en ten westen van Vlieringsbeek.

Het park wordt aangesloten op de gereserveerde capaciteit op het hoogspannings-station in Venray en levert ongeveer 50 MWh stroom wat voldoende is voor ongeveer 18.000 huishoudens binnen de gemeente Boxmeer.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Waar

Het noordelijke veld ligt ten westen van de A73 aan de Kevelarsedijk en is circa 8,4 hectare groot.

Het zuidelijke veld is met 26,6 hectare gelegen ten oosten van de A73 en ten noorden van de Overloonseweg en wordt begrensd door de Oeffeltse Raam.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Waarom

Duurzame energie is een belangrijk agendapunt binnen het rijk, de provinciën en de gemeenten.

Nederland heeft de noodzakelijke transitie ingezet naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen en de reductie van CO₂, NOen NO emissies. De Gemeente Boxmeer heeft zich in dat kader ten doel gesteld om in 2045 energieneutraal te zijn, 5 jaar eerder dan de landelijke plannen.

energie om te delen

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Lokaal eigendom

De grondeigenaren hebben in samen-werking met renewable factory het initiatief genomen om op het beoogd projectgebied duurzame energie op te gaan wekken. We leveren hiermee een bijdrage aan de energietransitie, en daarmee de doelen in het kader van de energietransitie van de gemeente.

De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en het gebied.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Participatie

Wij vinden het zeer belangrijk om omwonenden, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden te betrekken en goed te informeren. 

Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Dit wordt Proces- en Projectparticipatie genoemd. Bij Procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie. Bij Projectparticipatie gaat het om profijt door middel van financieële participatie.

zorg voor de leefomgeving

Landschap

Voor het landschappelijk inpassen van het zonnepark is er zoveel mogelijk gekeken naar de huidige structuren en kenmerken van het landschap en ook naar de historische ontwikkeling ervan. Het landschap rondom het initiatief wordt gekenmerkt door agrarisch gebied, met akkerbouw en veeteelt, met verspreid houtsingels, kleine bosjes, en naar het westen toe een groter natuurgebied met voornamelijk bos.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Inpassing

Het voornemen betreft de realisatie van een zonnepark en een aantal natuurelementen. De totale oppervlakte bedraagt circa 35ha. Daarbij blijft de kavelstructuur vrijwel geheel in tact, alleen de kortere watergang in de noordwest-hoek van de zuidlocatie zal waarschijnlijk worden gedempt. De twee alleenstaande bomen in de zuidlocatie blijven behouden.

Op de agrarische percelen worden zonnepanelen geplaatst, met rondom een 10 meter brede strook met een haag en kruidenrijk gras die tevens als onderhoudspad dienst doet. het plan is verder om op een deel van de noordlocatie in te richten met struweel en een biologische groentetuin.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Ecologie

Om het gebied ecologisch aantrekkelijker te maken wordt aan de randen en onder de panelen een kruiden- en faunarijk grasland gecreëerd. Daarnaast zal ecologisch beheer de biodiversiteit ten goede komen.

In samenspraak met de coöperatie en lokale belanghebbenden zal worden onderzocht hoe de directe omgeving verder kan verduurzamen.

hoe komt het park eruit te zien

Ontwerp

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van het zonnepark is dubbel ruimtegebruik, bijvoorbeeld door middel van begrazing door schapen. Daarnaast wordt zorgvuldig gekeken naar de landschappelijke inpassing en de ecologische meerwaarde.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Visualisatie

Zaken als visuele afscherming en hekwerk ter preventie van diefstal worden zorgvuldig ingepast en er wordt een afweging gemaakt over de opstelling en oriëntatie van de zonnepanelen.

Om inzicht te krijgen in de beplanting en inrichten van het park zijn er dwarsdoorsnedes gemaakt.

wanneer wordt het park gerealiseerd

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Processtappen

Voordat Zonnepark Boxmeer in bedrijf genomen kan worden, zullen nog vele stappen ondernomen moeten worden.

Deze ontwikkelingsfase bestaat voor het grootste deel uit het informeren van belanghebbenden, het luisteren naar wensen en zorgen, en het creëren van draagvlak. Parallel daaraan worden de diverse natuur- en milieueffecten onderzocht en wordt een proces- en participatieplan vormgegeven. Zodra de vergunning door de gemeente is verleend volgen de subsidieaanvraag en de bouwactiviteiten.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Waar staan we nu?

In de eerste helft van 2021 zijn verschillende bijeenkomsten ge-organiseerd. Deze bijeenkomsten waren met direct omwonenden, het buurtschap en met de dorpsraad Overloon en Vlieringsbeek. Op basis van de input van deze bijeenkomsten is het ontwerp aangepast en verbeterd.

Zo komen we tot een gezamenlijk ontwerp om vervolgens de vergunning aan te vragen.