zorg voor de leefomgeving

Landschappelijke inpassing

Het plan betreft een initiatief voor het realiseren van een zonnepark langs de A73. Het plangebied ligt in zijn geheel in een voorkeursgebied zoals aangeduid in het gemeentelijk beleids- en afwegingskader. De ligging van het gebied langs de snelweg maakt het uitermate geschikt als locatie voor zonnevelden, omdat hier een bundeling van infrastructuren ontstaat. Onderstaand wordt via schetsen de landschappelijke inpassing van het plan getoond.

 

Afbeelding: schetsontwerp noordelijk veld (t.h.v. Kevelaerse dijk)

Het noordelijke veld beslaat circa 8,4 ha. Langs de noordzijde/A73 ligt een gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – weg 1’. Deze zone dient in principe vrij te blijven van bebouwing en/of bouwwerken. Hiermee is volgens de wegbeheerder voldoende borging van de verkeersveiligheid (reflectie). Er is gekozen voor een lineair element aangevuld met struweel, in aansluiting op het lineaire karakter van de snelweg. Er is voor gekozen om het noordelijke zonneveld deels zichtbaar te houden, zodat het landschap leesbaar blijft. Deze zone zal tevens een migratiezone kunnen vormen voor de das.

Aan de perceelsranden wordt conform het gemeentelijk beleid een zone van 10 meter aangehouden die vrij is van zonnepanelen. Langs de overige plangrenzen wordt een afwijkende maat (6 meter) aangehouden, welke voldoende ruimte biedt voor begroeiing en een onderhoudspad.

 

Afbeelding: schetsontwerp zuidelijk veld (t.h.v. Overloonsweg)

Het zuidelijke veld beslaat circa 26.6 ha en wordt ingepast binnen de lijnen van het rechthoekige perceel. De bestaande bomen in het midden van het veld worden behouden.

Aan de westzijde van het plangebied wordt met kruidenrijk grasland de afstand vanaf de A73 behouden, zoals afgestemd met Rijkswaterstaat. Aan de zuidzijde wordt het zicht op het zonnepark afgeschermd met een combinatie van struweel en kruidenrijk grasland.

De Oeffeltse Raam heeft als A-watergang en als ecologische verbindingszone een belangrijke functie voor de omgeving. Het waterschap heeft hier onlangs aanpassingen gemaakt om de ecologische meerwaarde van het water te versterken. Met de realisatie van het zonnepark wordt daar nog waarde aan toegevoegd door pluksgewijs struweel toe te voegen.

Ten behoeve van de energieontsluiting wordt aan de zuidzijde van het zuidelijke veld een inkoopstation gerealiseerd. Hiervoor is er een zoekgebied ingetekend. Dit zoekgebied is nu 10 meter breed en 50 meter lang. Deze afmetingen moeten ruim voldoende zijn om het inkooptstation te realiseren. Kleur- en materiaalgebruik moet passend zijn binnen het landschap en binnen het zonnepark. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld donkergroene- en/of grijstinten.

 

Afbeelding: doorsnede B-B’ aan de noordzijde van het zuidelijke veld)

Aan de noordzijde van het zonneveld wordt tegen de bosstrook een natuurvriendelijke oever aangelegd met rietkragen en kruidenrijk grasland (zie ook doorsnede B-B’) Deze zone is 10 meter breed, waarbij de watergang minimaal 3 meter breed wordt. Vermoedelijk zal deze vaker droog komen te staan. De oevers kunnen bloemrijk worden, en goed leefgebied bieden aan vlinders, libellen en amfibieën. Het flauwe talud loopt over in een onderhoudspad. De minimale verhouding van het talud is 1:4 en max. 1:6. Aan de binnenzijde van het hekwerk komt een onderhoudspad van 3 meter. Het hekwerk is ongeveer 2 meter hoog.

Afstand ten opzichte van woningen

Aan de oostzijde van het noordelijke veld is een uitsparing gemaakt in het plangebied ten opzichte van het perceel. Hiermee wordt voldaan aan de afstand van 200 meter tussen woningen en het zonnepark. De vorm van de uitsparing biedt de grondeigenaar de ruimte om efficiënt gebruik te maken van de grond voor agrarische doeleinden. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor duurzame landbouw, natuurontwikkeling of een voedselbos ten behoeve van lokaal gebruik.

Ten westen van het zuidelijke plangebied liggen enkele woningen (Maarsven) binnen een straal van 200 meter vanaf het zonnepark. Hiermee wordt afgeweken van het gemeentelijke afwegingskader. Het wordt in deze situatie aanvaardbaar geacht, omdat de A73 en aanwezige hoge begroeiing tussen de woningen en het beoogde zonneveld liggen. Het zonneveld zal dan ook niet zichtbaar zijn.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in de Ruimtelijke onderbouwing van Zonnepark Boxmeer.

energie om te delen

Ecologie

Om het gebied ecologisch aantrekkelijker te maken wordt aan de randen en onder de panelen van het beoogde zonnepark een kruiden- en faunarijk grasland gecreëerd. Ook ecologisch beheer onder en tussen de panelen zal de biodiversiteit ten goede komen. Onder de zonnepanelen en langs de natuurvriendelijke oevers wordt kruidenrijk grasland ontwikkeld, in samenspraak met coöperatie en de betrokken lokale ondernemer zal worden onderzocht hoe de directe omgeving kan verduurzamen en/of een voedselbos kan worden gerealiseerd.

In de zomer van 2021 is een natuurtoets uitgevoerd en daarnaast zijn verspreidingsgegevens van beschermde soorten in en om het projectgebied uit de Nationale Database Flora en Fauna geraadpleegd. Uit de toetsing komt naar voren dat als gevolg van de plannen mogelijk foerageergebied van das verloren gaat. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen hoe het projectgebied door das wordt gebruikt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald of een ontheffing voor de Wnb nodig is en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om negatieve effecten te voorkomen. Voor de overige beschermde soorten is voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan voor toetsing aan de Wnb en is geen ontheffing voor de Wnb nodig. Wel moet bij de werkzaamheden rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Boxmeer.